About

FXtub aims to make easier access to the software for education, to benefit students everywhere. constantly evolving and trying to compete with the time, providing a friendly interface that allow to search for files easier and in more organized way. FXtub is not a file hosting and strictly hosts no contents and files, we provide only index to already published files on the internet, in the same way as mostly search engines do.

The main objective is to give students the most benefit and user-friendly interface of fxtub.com to find and download the software for education. We are in continue process of developing the site, to make the best of what is possible to set a new standard among the other sites. In the last, heartily thanks to our friendly community that inspires and encourage us to do what we do.


FXtub nhằm mục đích giúp truy cập dễ dàng hơn vào phần mềm dành cho giáo dục, mang lại lợi ích cho sinh viên ở mọi nơi. không ngừng phát triển và cố gắng cạnh tranh với thời gian, cung cấp giao diện thân thiện cho phép tìm kiếm tệp dễ dàng hơn và có tổ chức hơn. FXtub không phải là nơi lưu trữ tệp và hoàn toàn không lưu trữ nội dung và tệp, chúng tôi chỉ cung cấp chỉ mục cho các tệp đã được xuất bản trên internet, giống như cách mà hầu hết các công cụ tìm kiếm làm.

Mục tiêu chính là mang lại cho sinh viên lợi ích nhất và giao diện thân thiện với người dùng của fxtub.com để tìm và tải xuống phần mềm giáo dục. Chúng tôi đang tiếp tục quá trình phát triển trang web, để tận dụng tốt nhất những gì có thể để thiết lập một tiêu chuẩn mới cho các trang web khác. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn cộng đồng thân thiện của chúng tôi, những người đã truyền cảm hứng và khuyến khích chúng tôi làm những gì chúng tôi làm.

Contact: [email protected]

Đang Dùng Chặn Quảng Cáo [Adblock Detected]

Vui lòng hỗ trợ chúng tôi, bằng cách tắt trình chặn quảng cáo của bạn, và refresh trang!

Refresh Page