Category: VST Plugins

VST Plugins Free — Virtual Studio Technology (VST) là giao diện phần mềm hỗ trợ âm thanh tích hợp vào các phần mềm trạm âm thanh kỹ thuật số.