Share This Post

Thủ Thuật

Hosts File là gì? Cách Chỉnh Sửa File Hosts Với 1 Click

Hosts File là gì? Cách Chỉnh Sửa File Hosts Với 1 Click

Hosts File là gì?

Tệp Hosts (hay còn gọi là tệp HOSTS) là một tệp văn bản trên hệ điều hành Windows và các hệ điều hành tương tự Unix như Linux, macOS, và các hệ điều hành khác. Tệp Hosts chứa một danh sách các tên miền và địa chỉ IP tương ứng, được sử dụng để điều hướng truy cập Internet bằng cách định tuyến các yêu cầu truy cập đến các địa chỉ IP cụ thể.

Khi trình duyệt web của bạn yêu cầu truy cập một trang web, nó sẽ trước tiên tìm kiếm trong tệp Hosts để xem liệu tên miền cần truy cập đã được liệt kê trong tệp này hay chưa. Nếu tên miền đã được liệt kê trong tệp Hosts, trình duyệt web sẽ sử dụng địa chỉ IP tương ứng để truy cập trang web thay vì tìm kiếm địa chỉ IP từ máy chủ DNS.

Tệp Hosts được sử dụng để chặn hoặc điều hướng truy cập đến các trang web bằng cách liệt kê các tên miền và gán cho chúng địa chỉ IP không hợp lệ hoặc địa chỉ IP của một trang web khác.

Việc sử dụng tệp Hosts để chặn các trang web có thể hữu ích trong nhiều trường hợp, ví dụ như giúp bảo vệ trẻ em khỏi các trang web không thích hợp, hoặc giúp ngăn chặn các trang web độc hại hoặc phần mềm độc hại truy cập vào máy tính của bạn.

⇒ Tham khảo thêm: Firewall App Blocker

Hosts File là gì? Cách Chỉnh Sửa File Hosts Với 1 Click

Hosts File là gì?

Địa chỉ thư mục mặc định:

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Hosts File là gì? Cách Chỉnh Sửa File Hosts Với 1 Click

Các kiểu định dạng được thêm trong “File Hosts” trên Windows:

1 – 202.133.229.123 example.com

Trong đoạn “202.133.229.123 example.com”, dãy địa chỉ IP 202.133.229.123 là địa chỉ của máy chủ mà trang web “example.com” đang sử dụng. Khi trình duyệt web yêu cầu truy cập trang web “example.com“, nó sẽ sử dụng địa chỉ IP “202.133.229.123” này để kết nối đến trang website ‘example.com‘ (máy chủ) đó để lấy nội dung trang web về máy của bạn.

Đây có thể hiểu, trên máy tính của bạn khi kết nối vào ‘example.com‘ thì chỉ có thể sử dụng địa chỉ IP “202.133.229.123” để kết nối.

2 – 127.0.0.1 example.com

Địa chỉ IP là 127.0.0.1 là địa chỉ của máy tính hiện tại, có thể hiểu ‘127.0.0.1’ là địa chỉ IP trỏ về chính máy tính của bạn (localhost), còn ‘example.com‘ là tên miền của một trang web.

Khi bạn thêm dòng này vào tệp Hosts, nó sẽ gán địa chỉ IP ‘127.0.0.1’ cho tên miền ‘example.com’. Điều này có nghĩa là khi trình duyệt web yêu cầu truy cập trang web ‘example.com’, nó sẽ bị chuyển hướng đến địa chỉ IP 127.0.0.1 trên máy tính của bạn, thay vì kết nối đến máy chủ của trang web example.com trên Internet.

Việc này có nghĩa, máy tính của bạn sẽ chặn trang web ‘example.com’ vì nó không thể kết nối đến máy chủ, mà thay vào đó là kết nối đến địa chỉ localhost ‘127.0.0.1’. Việc này đồng nghĩa bạn không thể truy cập vào ‘example.com’

⇒ Sự khác nhau giữa hai dòng này là địa chỉ IP được sử dụng. Trong trường hợp đầu tiên, địa chỉ IP là địa chỉ của máy chủ chứa trang web, trong khi đó trong trường hợp thứ hai, địa chỉ IP là địa chỉ của máy tính cục bộ của bạn.


Cách Chỉnh Sửa Hosts File Với 1 Click

Edit Hosts File

1 – Download file AddList.BlockWebsiteRemoveList.BlockWebsite tùy theo nhu cầu:

 • AddList.BlockWebsite: Thêm tên miền vào danh sách chặn trên host file
 • RemoveList.BlockWebsite: Xóa tên miền khỏi danh sách host file

2 – Mở file AddList.BlockWebsiteRemoveList.BlockWebsite (Run as admin…)

3 – Nhập tên miền cần chặn hoặc xóa, bấm Enter để chạy lệnh.

⇒ Lưu ý:

 • Chỉ nhập tên miền gốc ví dụ: google.com, youtube.com, facebook.com
 • ø Không được nhập: https://www.google.com, https://www.youtube.com, https://www.facebook.com

Hosts File Default

Trong đây là cách để tạo một file host mặc định từ Windows, nguyên gốc!

1 – Tạo file ‘Text Documents’Hosts File là gì? Cách Chỉnh Sửa File Hosts Với 1 Click

2 – Sao chép và dán nội dung vào tệp Text Documents vừa tạo:

Hosts File là gì? Cách Chỉnh Sửa File Hosts Với 1 Click

# right (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

# This file contains the mappings of IP addresses to host names.

# Each entry should be kept on an individual line.

# The IP address should be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one space.

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual lines

# or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.

# For example:

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost

3 – Lưu file ‘Text Documents’ với định dạng Host tên tệp là “host”

Hosts File là gì? Cách Chỉnh Sửa File Hosts Với 1 Click

4 – Tiếp theo Sao Chép tệp HOST vừa tạo vào đường dẫn, bạn có thể copy file HOST cũ để backup, nếu gặp lỗi!

C:\Windows\System32\drivers\etc\

Hosts File là gì? Cách Chỉnh Sửa File Hosts Với 1 Click

Một một phương pháp giúp bạn có thể chỉnh sửa file host đơn giản hơn, bằng cách tạo file.bat

1 – Mở trình soạn thảo văn bản như Notepad.

2 – Sao chép và dán các dòng sau vào trình soạn thảo, chọn dòng code bạn muốn thêm, nhớ chỉnh sửa lại tên miền nhé.

127.0.0.1 cloud.kuvo.com
127.0.0.1 accounts.us1.gigya.com
127.0.0.1 us1.gigya.com
127.0.0.1 rb-share.kuvo.com

Code thêm vào vào file host:

@echo off

set “hostsFile=%windir%\System32\drivers\etc\hosts”

echo 127.0.0.1 cloud.kuvo.com>>”%hostsFile%”

echo 127.0.0.1 accounts.us1.gigya.com>>”%hostsFile%”

echo 127.0.0.1 us1.gigya.com>>”%hostsFile%”

echo 127.0.0.1 rb-share.kuvo.com>>”%hostsFile%”

echo Hosts file updated successfully!

pause

Code, thêm thông báo “Failed” nếu quá trình thêm xảy ra lỗi:

@echo off

set “hostsFile=%windir%\System32\drivers\etc\hosts”

echo 127.0.0.1 cloud.kuvo.com>>”%hostsFile%”

if errorlevel 1 (

  echo Failed to add 127.0.0.1 cloud.kuvo.com to the hosts file.

  pause

  exit /b

)

echo 127.0.0.1 accounts.us1.gigya.com>>”%hostsFile%”

if errorlevel 1 (

  echo Failed to add 127.0.0.1 accounts.us1.gigya.com to the hosts file.

  pause

  exit /b

)

echo 127.0.0.1 us1.gigya.com>>”%hostsFile%”

if errorlevel 1 (

  echo Failed to add 127.0.0.1 us1.gigya.com to the hosts file.

  pause

  exit /b

)

echo 127.0.0.1 rb-share.kuvo.com>>”%hostsFile%”

if errorlevel 1 (

  echo Failed to add 127.0.0.1 rb-share.kuvo.com to the hosts file.

  pause

  exit /b

)

echo Hosts file updated successfully!

pause

3 – Lưu file với đuôi .bat (ví dụ: add_hosts.bat).

4 – Mở file với quyền Run As Admin

5 – Xuất hiện và hiển thị dòng “Hosts file updated successfully!” sau khi hoàn tất.

6 – Bạn có thể kiểm tra file host bằng cách mở Notepad hoặc bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào khác.

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Share This Post

Xem Hướng Dẫn | Download Guide (FAQs): See more

Use AdBlock Ads or disable JavaScript, the download button will not be displayed

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to toolbar