Download Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable Package

21/11/2022
Download Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable Package
67
Views

Microsoft Visual C++ Redistributable cài đặt các thư viện của Microsoft C và C++ (MSVC). Các thư viện này được yêu cầu bởi nhiều ứng dụng được xây dựng bằng cách sử dụng các công cụ Microsoft C và C++. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng các thư viện đó, gói Microsoft Visual C++ Redistributable phải được cài đặt trên hệ thống đích trước khi bạn cài đặt ứng dụng của mình. Kiến trúc gói có thể phân phối lại phải phù hợp với kiến trúc mục tiêu của ứng dụng của bạn.

Phiên bản Có thể phân phối lại ít nhất phải gần đây nhất bằng bộ công cụ xây dựng MSVC được sử dụng để xây dựng ứng dụng của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bản Redistributable mới nhất hiện có cho phiên bản Visual Studio của bạn, với một số ngoại lệ được lưu ý bên dưới.

Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable Package (x64)

Microsoft Visual C

Bảng này liệt kê các gói Microsoft Visual C++ Redistributable tiếng Anh (en-US) được hỗ trợ mới nhất cho Visual Studio 2015, 2017, 2019 và 2022. Phiên bản được hỗ trợ mới nhất có các tính năng C++ được triển khai gần đây nhất, các cải tiến về bảo mật, độ tin cậy và hiệu suất.

Nó cũng bao gồm các bản cập nhật tuân thủ tiêu chuẩn thư viện và ngôn ngữ chuẩn C++ mới nhất. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt phiên bản này cho tất cả các ứng dụng được tạo bằng Visual Studio 2015, 2017, 2019 hoặc 2022.

Download Microsoft Visual C++

Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022:

  1. x86 (32-bit): Download
  2. x64 (32-bit): Download

Visual Studio 2013 (VC++ 12.0):

  1. X86: vcredist_x86.exe
  2. X64: vcredist_x64.exe

Visual Studio 2012 (VC++ 11.0) Update 4:

  1. X86 (Version 11.0.61030.0): Download
  2. X64 (Version 11.0.61030.0): Download

Bộ Microsoft Visual C++ Redistributable Package (x64) còn vài phiên bản cũ, bạn có thể tải  về từ trang chủ Microsoft!

  • Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1 (no longer supported)
  • Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1 (no longer supported)
  • Visual Studio 2005 (VC++ 8.0) SP1 (no longer supported)

Article Categories:
Phần Mềm

Mật khẩu mặc định cho tất cả định dạng trên website là: fxtub.com | The default password for all formats on the website is: fxtub.com | Thanks for visiting!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đang Dùng Chặn Quảng Cáo [Adblock Detected]

Vui lòng hỗ trợ chúng tôi, bằng cách tắt trình chặn quảng cáo của bạn, và refresh trang!

Refresh Page