Phần Mềm

Download Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable Package

Microsoft Visual C++ Redistributable cài đặt các thư viện của Microsoft C và C++ (MSVC). Các thư viện này được yêu cầu bởi nhiều ứng dụng được xây dựng bằng cách sử dụng các công cụ Microsoft C và C++. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng các thư viện đó, gói Microsoft Visual C++ Redistributable phải được cài đặt trên hệ thống đích trước khi bạn cài đặt ứng dụng của mình. Kiến trúc gói có thể phân phối lại phải phù hợp với kiến trúc mục tiêu của ứng dụng của bạn.

Phiên bản Có thể phân phối lại ít nhất phải gần đây nhất bằng bộ công cụ xây dựng MSVC được sử dụng để xây dựng ứng dụng của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bản Redistributable mới nhất hiện có cho phiên bản Visual Studio của bạn, với một số ngoại lệ được lưu ý bên dưới.

Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable Package (x64)
Microsoft Visual C

Bảng này liệt kê các gói Microsoft Visual C++ Redistributable tiếng Anh (en-US) được hỗ trợ mới nhất cho Visual Studio 2015, 2017, 2019 và 2022. Phiên bản được hỗ trợ mới nhất có các tính năng C++ được triển khai gần đây nhất, các cải tiến về bảo mật, độ tin cậy và hiệu suất.

Nó cũng bao gồm các bản cập nhật tuân thủ tiêu chuẩn thư viện và ngôn ngữ chuẩn C++ mới nhất. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt phiên bản này cho tất cả các ứng dụng được tạo bằng Visual Studio 2015, 2017, 2019 hoặc 2022.

Download Microsoft Visual C++

Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022:

 1. x86 (32-bit): Download
 2. x64 (32-bit): Download

Visual Studio 2013 (VC++ 12.0):

 1. X86: vcredist_x86.exe
 2. X64: vcredist_x64.exe

Visual Studio 2012 (VC++ 11.0) Update 4:

 1. X86 (Version 11.0.61030.0): Download
 2. X64 (Version 11.0.61030.0): Download

Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 0.81 (Cập nhật 11.04.2024)

Đây là gói tổng hợp, bao gồm:

Visual C++ Redistributables (x86/x64): 

 • 2005: 8.0.50727.6229
 • 2008: 9.0.30729.7523
 • 2010: 10.0.40219.473
 • 2012: 11.0.61135.400
 • 2013: 12.0.40664.0
 • 2022: Latest

Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86/x64): 10.0.60917.0

Legacy Runtimes (x86):

 • Visual C++ 2002: 7.0.9975.0
 • Visual C++ 2003: 7.10.6119.0
 • Visual Basic Runtimes

Yêu cầu hệ thống:

 • Windows 7 SP1 (32-bit)
 • Windows 7 SP1 (64-bit)
 • Windows 8.1 (32-bit)
 • Windows 8.1 (64-bit)
 • Windows 10/11 (32-bit)
 • Windows 10/11 (64-bit)

Microsoft Visual C++ Redistributable

Shares:
 • Tutorial
 • Download
 • Attention
Password File: fxtub.com

Comment Here: